نه غربی، نه غربی!

نه غربی، نه غربی!
میرزا هاشم خان و استعمار جدید از نوع چینی از مجموعه پروژه من و تاریخ