فصل دوم - قسمت پنجم - همراه با میسا فینی

فصل دوم - قسمت پنجم - همراه با میسا فینی
بیست سال پیش دختری جوان تصمیم می‌گیرد از ایران برود. همزمان با وقتی که...