فصل دوم - قسمت دوم - همراه با محمد مقدس و پرستو عباسی

فصل دوم - قسمت دوم - همراه با محمد مقدس و پرستو عباسی
قسمت دوم گفتگو با محمد مقدس و پرستو عباسی درباره سفر و زندگی در اروپا.