نخل های نامیرای خوزستان

نخل های نامیرای خوزستان
از آشوربانیپال تا سد گتوند