لشکر گمشده کمبوجیه

لشکر گمشده کمبوجیه
2545 سال پیش، یک لشکر پنجاه هزار نفری از ایرانیان برای همیشه در بیابان...